Ga direct naar de inhoud.

Gebruiksovereenkomst

Op al onze diensten zijn de Bovag algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden BOVAG-afdeling WAS

Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door het autowasbedrijf schriftelijk bevestigd.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • autowasbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.
  • cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het autowasbedrijf.

Artikel 1
Uitleg gebruik
Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over
het juiste gebruik ervan.

Artikel 2
Instructies
Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

Artikel 3
Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden
Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:
- het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het autowasbedrijf is aangegeven dat de autowasinstallatie tevens geschikt is voor gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
- de op de autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen mogen niet worden overschreden; in geval van truckwash geldt dat de wettelijke maximale hoogte niet mag worden overschreden.
- het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende on-derdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.
Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het autowasbedrijf om advies te vragen. Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het autowasbedrijf te melden.

Artikel 4
Wasresultaat
Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.

Artikel 5
Klachten
In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van het autowasbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door het autowasbedrijf te kiezen programma.

Artikel 6
Schade
Het autowasbedrijf is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4.500,-, behoudens opzet of grove schuld. Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. Het autowasbedrijf is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Schades waarvoor cliënt meent dat het autowasbedrijf aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van het autowasbedrijf te worden gemeld. Het autowasbedrijf dient in de gelegenheid te worden gesteld, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te laten maken. Het autowasbedrijf honoreert geen verzoeken van cliënt tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf.

Artikel 7
Weigeren van klanten
Het autowasbedrijf kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

Artikel 8
Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de klant die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier schade) worden door het wasbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan het wasbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de klant nakomen, de klant een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele was-informatie en hem
gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door klant bij wasbedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 9
Wastegoed
Wastegoed dat op een waspas staat kan niet worden teruggestort. 

Kortingscouponnen
Kortingscouponnen zijn geldig tot de aangegeven datum op de coupon en zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of de Waspas en zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

Gratis wasbeurt
Als u in bezit bent van een waspas, ontvangt u op uw verjaardag een gratis wasbeurt naar keuze.
Het minimale bedrag wat op uw waspas dient te staan is €10,50.
U kunt jaarlijks éénmalig gebruik maken van deze dienst indien u minimaal twee keer per jaar wast met de waspas. Deze dienst is 3 dagen geldig, 1 dag voor de verjaardag, de dag zelf, of de dag hierna.

Is uw waspas gekoppeld aan die van uw partner/collega of kennis? Dan kan 1 pashouder in het jaar gebruik maken van de gratis wasbeurt.

 

Bunnik, oktober 2005